Fair Use Policy

Tweak hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar diensten en overlast voor andere klanten te voorkomen. Deze Fair Use Policy geldt als aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van telefonie. In geval van strijd tussen de bepalingen uit de Fair Use Policy en de Algemene Voorwaarden, gelden de voorwaarden uit de Fair Use Policy.

Zakelijk gebruik

Zakelijk gebruik of gebruik door bedrijven is nadrukkelijk niet toegestaan, onder zakelijk gebruik vallen ondermeer het voeren van zakelijke gesprekken en het leveren van telefoniediensten aan derden.

Schadelijk of hinderlijk gebruik

Tweak hanteert geen maandelijks vastgestelde bellimiet, echter de klant zal Tweak niet en op geen enkele andere wijze hinderen bij het voeren van haar dienstverlening. Het is de klant niet toegestaan handelingen te verrichten, of te laten verrichten die schade of overlast kunnen veroorzaken aan Tweak, haar overige klanten, of waardoor haar gerechtvaardigde belangen geschaad kunnen worden.

Onnodig of excessief gebruik

Het is de klant niet toegestaan om onnodig of excessief gebruik te maken van onbeperkte telefonie-diensten. Onder excessief gebruik valt het significant meer dan gemiddeld gebruik maken van de dienst door bijvoorbeeld het open laten staan van de telefoonverbinding en / of het voeren van grote aantallen zeer korte gesprekken in een zeer korte periode.

Onrechtmatig gebruik

Wanneer onrechtmatig gebruik volgens bovenstaande criteria door Tweak geconstateerd wordt zal Tweak de klant hierover per e-mail informeren. Tweak gaat er vanuit dat de klant na een eenmalige waarschuwing zijn of haar belgedrag aanpast.

Begaat de klant een overtreding?

Wanneer de klant zijn of haar belgedrag niet aanpast, dan voelt Tweak zich genoodzaakt om:

  • eventueel met terugwerkende kracht het onrechtmatig gebruik van de telefoniedienst in rekening te brengen tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te constateren en te herstellen.
  • de telefoniedienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
  • de overeenkomst voor gebruik van telefonie beëindigen zonder recht op restitutie, van door de klant gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele ingebrekestelling.